Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.159.728 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 168 głosów.
Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja (tom 1 i tom 2)
Dziedzina: Humanistyka
Autor: Małgorzata Czermińska (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków 2006
Wydawca: Universitas
Wymiary: 14x20 cm
ISBN: 83-242-0545-4
Okładka: Miękka
Ilustracje: Nie
Cena: 67,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisMetafora PRZEBUDOWY jako myśli przewodniej ZJAZDU POLONISTÓW KRAKÓW 2004 łączy w sobie idee zarówno ciągłości, jak zmiany. Trzeba dziś działać odważnie i z wyobraźnią, bo stary filologiczny gmach zrobił się za ciasny i nie zaspakaja wielu pilnych potrzeb. Polonistyka z racji swojej społecznej roli najsilniej odczuwa wstrząsy, które się dokonują w reformie edukacji i największą ponosi w tej dziedzinie odpowiedzialność. Zarazem musi znaleźć swoje miejsce wobec atrakcyjności nowych mediów, wobec presji kultury popularnej, wobec głębokich przemian w przeżywaniu polskości przez młode pokolenia.
Porządek Zjazdu został ułożony jako rusztowanie pomocne w przebudowie, której ważnym narzędziem jest wymiana myśli między pracującymi na co dzień osobno badaczami literatury, języka, kultury i zagadnień polonistycznej edukacji. Nowym zjawiskiem w tradycji Zjazdów Polonistów było równoczesne połączenie wszystkich czterech dyscyplin. Referaty przygotowali przedstawiciele różnych środowisk akademickich z kraju i zagranicy oraz różnych pokoleń, które będą współdecydować o przyszłości polonistyki.

SPIS TREŚCI
TOM I

Małgorzata Czermińska, U G Słowo wstępne
Franciszek Ziejka, UJ

CZĘŚĆ PIERWSZA POLONISTYKA DZIŚ: JEJ PRZEDMIOTY I CELE
PYTANIA O PRZEDMIOT

Włodzimierz Bolecki, IBL PAN
Pytania o przedmiot literaturoznawstwa
Ryszard Nycz, UJ
O przedmiocie studiów literackich - dziś
Stanisław Gajda, UO
Język - językoznawstwo - polonistyka
Jerzy Bartmiński, UMCS
Pytania o przedmiot językoznawstwa: pojęcia językowego obrazu świata i tekstu. W perspektywie polonistyki integralnej

POETYKA

Jerzy Madejski, USz
Interdyscyplinarne problemy poetyki
Bożena Witosz, UŚ
Miejsce stylistyki w obrębie współczesnych badań dyskursu
Michał Rusinek, UJ
Retoryka wobec teorii literatury
Teresa Dobrzyńska, IBL PAN
Badanie struktury tekstu i form gatunkowych wypowiedzi jako klucz do opisu kultury i rozumienia literatury

GENOLOGIA W PRZEBUDOWIE

Seweryna Wysłouch, U AM
Nowa genologia - rewizje i reinterpretacje
Aniela Książek-Szczepanikowa, Akademia Podlaska w Siedlcach
Gatunki literackie a gatunki medialne w edukacji
Maria Wojtak, UMCS
Genologia tekstów użytkowych

LITERATUROZNAWSTWO NA ZAKRĘTACH

Danuta Ulicka, UW
„Zwrot" etyczny w badaniach literackich
Bogdan Owczarek, UW
Przemiany narratologii
Agata Bielik-Robson, IFiS PAN
Do dekonstrukcji i z powrotem
Grażyna Borkowska, IBL PAN
„Zwrot" w badaniach genderowych. Teoria rozproszenia

OSOBA

Małgorzata Czermińska, UG
Autor - podmiot - osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność
Inga Iwasiów, USz
Tożsamość przez płeć
Anna Łebkowska, UJ
Poznawanie siebie i poznawanie Innego. Wobec inności literatury
Urszula Majer-Baranowska, UMCS
Podmiot w języku czy język w podmiocie?
Erazm Kuźma, USz
Teoria interpretacji - dziś
Michał Pawel Markowski, UJ
Antropologia, humanizm, interpretacja
Anna Pajdzińska, UMCS
Interpretacja w języku
Bogdan Zeler, US
Miejsce interpretacji w nowych koncepcjach edukacyjnych

PROCES HISTORYCZNOLITERACKI

Edward Balcerzan, UAM
Granice literatury, granice historii, granice granic
Janusz Maciejeivski, IBL PAN
Początki i rozwój badań okołotekstowych w Polsce
Jerzy Jarzębski, UJ
Białe plamy w historii literatury XX wieku

LITERATURA - MEDIA - SZTUKI

Krzysztof Mig on, UWr
Dawna książka jako przedmiot badań
Elżbieta Nowicka, UAM
Romantyczna i poromantyczna korespondencja sztuk
Ryszard K. Przybylski, UAM
Literatura awangardowa wobec sztuk plastycznych
Tadeusz Szczepański, Uwr
Film i literatura w XX wieku: próba historycznego przekroju

CZĘŚĆ DRUGA POLONISTYKA JUTRA: ZADANIA, SZANSE, ZAGROŻENIA
KOMPARATYSTYKA I PRZEKŁADOZNAWSTWO

Tadeusz Stawek, UŚ
Literatura porównawcza: między lekturą, polityką i społeczeństwem
Urszula Dąmbska-Prokop, UJ
Dokąd zmierza przekladoznawstwo: najnowsze tendencje. Kilka uwag
Krystyna Pisarkowa, UJ
O miłości diachronicznie - przyczynek do translatologii
Kwiryna Ziemba, UG
Projekt komparatystyki wewnętrznej

NOWE EDYTORSTWO

Janusz Gruchała, UJ
Nowe możliwość w edytorstwie literatury dawnej
Zofia Stefanowska, IBL PAN
Status tekstu kanonicznego (romantyzm)
Maria Prussak, IBL PAN
Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich
Wadaw Twardzik, IJP PAN
Co ma historyk literatury?

KRYTYKA I OCENY

Przemysław Czapliński, UAM
Żwawy trup. Krytyka literacka 1989-2004
Piotr Śliwiński, UAM
Dylematy krytyki po roku 1989
Marta Wyka, UJ
Stan dyskusji i krytyki naukowej w literaturoznawstwie
Piotr Żmigrodzki, UŚ
Stan dyskusji i krytyki naukowej w językoznawstwie

POLONISTYKA STOSOWANA

Andrzej Markowski, UW
Językoznawstwo normatywne dziś i jutro.
Zadania, szanse, zagrożenia
Halina i Tadeusz Zgółkowie, UAM
Retoryka dydaktyczna - dydaktyka retoryczna
Jadwiga Kowalikowa, UJ
Studia doktoranckie jako trzeci stopień kształcenia z perspektywy językoznawcy
Joanna Pyszny, UWr
Studia doktoranckie jako trzeci stopień nauczania – opinia literaturoznawcy

FOLKLOR I JEGO WSPÓŁCZESNE POSTACI

Roch Sulima, UW
Folklorystyka jako antropologia słowa mówionego
Halina Kurek, UJ
Gwary dziś
Wojciech Kajtoch, UJ
Subkultury młodzieży w kontekście edukacji – przykład metalowców
Alicja Baluch, AP w Krakowie
Folklor czy literatura dla dzieci (głos w dyskusji)

RODZAJE LITERACKIE I SPOSOBY ICH BADANIA

Anna Nasiłowska, IBL PAN
Pytania o poezję
Andrzej Zawada, UWr
Proza polonistyki jutra
Malgorzata Sugiera, UJ
Pytania o dramat
Grzegorz Grochowski, IBL PAN
Pytania o niefikcjonalną prozę dyskursywną

FORUM DYSKUSYJNE: POLONISTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA

Władyslaw T. Miodunka, UJ
Polonistyka zagraniczna - zdecydowanie za przebudową
German Ritz, Zürich Universität
Sytuacja, problemy i zadania niemieckojęzycznej polonistyki
Malgorzata Anna Packalen, Uppsala University
Polonistyka na rozdrożu czy kształcenie bez granic? O konieczności
zreformowania zachodnich (i nie tylko) studiów polonistycznych
Henryk Siewierski, Universidade de Brasilia
Być polonistą w Brazylii
Bogusław Bakuła, UAM
Polonistyka po sąsiedzku (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Ukraina)

PANEL: POLONISTYKI WIDOKI NA PRZYSZŁOŚĆ

Krzysztof Unitowski, UŚ
Polonistyki widoki na przyszłość
Andrzej Skrendo, USz
Polonistyki widoki na przyszłość
Magdalena Rabizo-Birek, URz
Polonistyka na rozdrożu
Slawomir Buryła, UWM
Zadania polonistyki na dziś i jutro
Pawel Stępień, UW
Kilka uwag o edukacji polonistycznej. Minimum programowe, historia literatury, kanon lektur
Indeks autorów

TOM II
CZĘŚĆ TRZECIA MIĘDZY TOŻSAMOŚCIĄ A INTEGRACJĄ
PYTANIA O TOŻSAMOŚĆ

Jerzy Święch, UMCS
Tożsamość polonistyki wobec innych dyscyplin
RolfFieguth, Universite de Fribourg
Tożsamość polonistyki literaturoznawczej wobec innych dyscyplin
Michał Glowiński, IBL PAN
Wiedza o literaturze wobec nauk o kulturze
Andrzej Mencwel, UW
Wiedza o kulturze a wiedza o literaturze

METODOLOGICZNY ASPEKT TOŻSAMOŚCI I INTEGRACJI DYSCYPLIN

Krzysztof Kłosiński, U Ś
Status dyskursu teoretycznego
Zofia Agnieszka Klakówna, AP w Krakowie
Kulturowa koncepcja kształcenia polonistycznego
Wojciech Józef Burszta, WSPS
Nauki o kulturze wobec literatury, Przypadek antropologii
Anna Dąbrowska, UWr
Współczesne problemy lingwistyki kulturowej

KANON

Piotr Wilczek, UŚ
Kanon tradycji (uniwersalnej) a zadania narodowej historii literatury
Jerzy Kanieiuski, UAM
Problem kanonu lektur w edukacji - od postaw do matury
Józef Bachórz, UG
O uniwersyteckim kanonie lektur polonistycznych
Walery Pisarek, UJ
Kanon polszczyzny (kondycja współczesnej polszczyzny literackiej)

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA I WIELOKULTUROWOŚĆ JAKO PROBLEM POLONISTYKI

Elżbieta Feliksiak, UwB
Ewolucyjna historia (narodowci literatury a historycznoliteracka komparatystyka
Andrzej Borowski, UJ
Tożsamość polska i wielokulturowość jako problem edukacji polonistycznej
Antoni Furdal, UWr
Język a problem tożsamości narodowej (polityka językowa)

„POLONOCENTRYZM" A POLSKIE MNIEJSZOŚCI JĘZYKOWE

Luigi Marinelli, Universita di Roma „La Sapienza"
Polonocentryzm w historii literatury -jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej)
Beata Maliszkiewicz, Towarzystwo Alternatywnego Ksztalcenia, Opole
Zróżnicowanie etniczne i kulturowe jako problem
edukacji polonistycznej - pytania o sens, cele i sposoby działania
Eugenia Prokop-Janiec, UJ
Literatura i kultura mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w dyskursie większości
Helena Duć-Fajfer, UJ
Literatura i kultura mniejszości etnicznych
-spojrzenie od peryferii ku centrum
Maria Strycharska-Brzezina, UJ
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

PYTANIE O MIEJSCE KULTURY POPULARNEJ

Tadeusz Żabski, UWr
Miejsce literatury popularnej
z punktu widzenia literaturoznawstwa
Maria Kwiatkowska-Ratajczak, UAM
Literatura popularna w edukacji: zagrożenie, potrzeba, konieczność?
Piotr Kowalski, UO
Miejsce literatury w kulturze popularnej
Malgorzata Kita, UŚ
Literatura popularna w perspektywie językoznawczej

AKSJOLOGIA, ETYKA, SACRUM

Stefan Sawicki, KUL
Aksjologiczne wymiary literatury
Bożena Chrząstowska, UAM
Wartości odkrywane, narzucane i pos

Podziel się swoją opinią o tej książce..


:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)