Ryszard Nycz

Teoretyk i historyk literatury. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Profesor Instytutu Polonistyki UJ, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Teksty Drugie". Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Autor m.in. książek: Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu; Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze; Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Redaktor m.in. tomów: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie oraz Postmodernizm. Antologia przekładów.
Zamknij